Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

BUFIKS prowadzi obsługę księgowo- płacową dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw z różnych branż, a także stowarzyszeń, klubów sportowych oraz fundacji. Obsługujemy zarówno podatkowe księgi przychodów i rozchodów jak i pełne księgi rachunkowe bazujące na przepisach ustawy o rachunkowości.

Nasz Zespól Księgowo - Płacowy ma doświadczenie w organizacji księgowości dla nowopowstałych Klientów, jak i w przejmowaniu ksiąg na każdym etapie rozwoju firmy.

Zakres świadczonych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego z Klientów.

Nasza oferta obejmuje:

Outsourcing ksiąg rachunkowych – podatkowych:

 • Opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości;
 • Prowadzenia zbioru zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald tworzących dziennik, księgę główną, księgę pomocniczą, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych;
 • Wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach prawa;
 • Prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych w siedzibie BUFIKSU lub Klienta;
 • Dokonywania rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy oraz ich otwarcia na początek każdego następnego roku obrotowego, a także dokonywania zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych we wszystkich innych przypadkach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Sporządzenia sprawozdania finansowego;
 • Prowadzenia ewidencji dla celów podatków VAT;
 • Sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług oraz informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrz wspólnotowych nabyciach i dostawach towarów za okresy kwartalne;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wspólników spółek osobowych;
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w terminie ustawowym;
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wspólników spółek osobowych, w terminie ustawowym;
 • Sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w terminie ustawowym;
 • Sporządzania i przekazywanie klientowi list wynagrodzeń pracowników;
 • Przygotowywanie paczek przelewów wynagrodzeń, ułatwiających obsługę przelewów bankowych;
 • Symulacje kosztów płacy;
 • Pełna obsługa kadrowa w tym m.in. prowadzenie teczek pracowniczych, obliczanie wymiaru urlopu, przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników, wystawianie świadectw pracy;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-11 i PIT-40, w terminach ustawowych;
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek ZUS oraz ich przekazywanie do ZUS w terminach ustawowych. Przygotowywanie i przekazywanie klientowi formularzy RMUA;
 • Sporządzanie deklaracji PFRON;

Outsourcing płac i rozliczeń z ZUS:

Jesteśmy gotowi sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie prowadzenia Ksiąg rachunkowych i płac.

Jeśli jesteś zainteresowany to skontaktuj się z nami: biuro@bufiks.pl