Doradztwo

BUFIKS ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy na inwestycje ze środków Unii Europejskiej, wycenie przedsiębiorstw oraz doradztwie w planowanych operacjach połączenia, podziału lub przekształcenia spółek dla Klientów z różnych branż. W zależności od złożoności problemu usługi świadczą profesjonalni Doradcy lub Zespoły Konsultingowe, których celem jest kompleksowe rozwiązywanie indywidualnych problemów naszych Partnerów Biznesowych. Współpracują z nami biegli rewidenci, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi oraz kancelarie prawnicze.

Oferujemy skuteczne wsparcie w następujących obszarach:

Doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, PCC, podatki lokalne) w zakresie:

Przygotowanie pisemnych opinii podatkowych;

Przygotowanie krótkich porad podatkowych w formie elektronicznej;

Udzielanie informacji telefonicznych lub w trakcie bieżących spotkań;

Prowadzenie kompleksowych przeglądów i analiz due diligence;

Prowadzenie szkoleń podatkowych,

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych,

Firmom funkcjonującym w grupach kapitałowych oferujemy audyt cen transferowych i doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, generowanym przez transakcje z podmiotami powiązanymi. Sporządzona przez nas, kompletna i profesjonalna dokumentacja podatkowa cen transferowych gwarantuje tej grupie podatników maksymalną ochronę i minimalizuje ryzyko oszacowania ich dochodów przez organy podatkowe.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na inwestycje ze środków Unii Europejskiej obejmuje między innymi:

Analizę projektu inwestycyjnego;

Analizę źródeł finansowania;

sporządzenie wniosku o dofinansowanie;

Stałą współpracę przy realizacji projektu;

Końcowe rozliczeniu inwestycji.

Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów:

Wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw, akcji lub udziałów;

Wycena marki, znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych;

Testy na utratę wartości aktywów (MSR 36, KSR Nr 4)

Wycena przedsiębiorstwa może być sporządzona na użytek planowanej transakcji fuzji lub przejęcia, kupna lub sprzedaży, przekształceń lub reorganizacji działalności, podziału lub połączenia.

Doradztwo w zakresie połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotów:

Sporządzanie planu połączenia spółek;

Sporządzanie planu podziału spółek;

Wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Sporządzanie planu przekształcenia w spółkę komandytową, spółkę jawną lub spółkę kapitałową;

Sporządzanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Na etapie przygotowania do połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotów gospodarczych – zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (ksh) – niezbędne jest sporządzenie planu przekształcenia. Plan przekształcenia wraz z wszystkim załącznikami wymaganymi przez ksh sporządzają doświadczeni prawnicy i oraz biegli rewidenci. Plan przekształcenia jest składany wraz z innymi dokumentami do Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego.

Wypełnij Formularz zapytania ofertowego