Dokumentacja cen transferowych

BUFIKS specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji cen transferowy transakcji realizowanych z podmiotem powiązanym, zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z rozporządzeniami wykonawczymi i wytycznymi OECD.

Dokumentacja przygotowana jest w ścisłej współpracy z służbami finansowymi Klienta.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego naszym Klientom. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi będą uwzględniały między innymi merytoryczną, analizę przebiegu transakcji, analizę angażowanych aktywów, a także analizę ponoszonych ryzyk przez podmioty powiązane..

Pomagamy naszym Klientom w następujących obszarach:

 • w ustaleniu czy podmioty powiązane mają obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, za jaki okres i w jakim zakresie;
 • w ocenie ryzyk związanych z dokumentowaniem cen transferowych oraz proponowaniu rozwiązań minimalizujących ewentualne ryzyka;
 • w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych zakupu lub sprzedaży usług i towarów;
 • w aktualizacji dokumentacji cen transferowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • produkcji przemysłowej,
 • usług budowlanych,
 • usług informatycznych,
 • handlu hurtowego i detalicznego,
 • komunikacji miejskiej,
 • usług komunalnych,
 • usług medycznych,
 • usług finansowych,

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji cen transferowych, których wartość merytoryczna została potwierdzona w wyniku kontroli przeprowadzonych u naszych Klientów przez organy podatkowe.

Do odbiorców przedmiotowych usług świadczonych przez Biegłych Rewidentów BUFIKSU należą między innymi firmy prowadzące działalność w branży:


Jeśli jesteś zainteresowany to skontaktuj się z nami