Audyt

Bufiks przeprowadza audyt sprawozdań finansowych oraz audyt OZE.

1. Audyt sprawozdań finansowych

Biegli rewidenci naszej Spółki przeprowadzają badanie sprawozdań finansowych według standardów krajowych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Badanie sprawozdania finansowego realizowane jest przez zespół w skład, którego wchodzą biegli rewidenci oraz aplikanci. Dokumentacja zebrana w toku badania jest weryfikowana przez zatrudnionych weryfikatorów i autoryzowana przez Zarząd Spółki Bufiks. Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest zgodnie ze Standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. W procesie badania zespół realizujący zlecenia zwraca szczególną uwagę na poznanie specyfiki podmiotu, skali jego działania oraz otoczenia determinującego funkcjonowanie Jednostki. Umożliwia to pełne zrozumienie działalności Podmiotu i jego systemu rachunkowości, co sprzyja osiągnięciu celów badania i efektywnej współpracy z Jednostką.

Badanie statutowe sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w siedzibie Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i będzie obejmowało:

1. Badanie wstępne, w tym w szczególności:

 • Badanie ustalenia wyniku finansowego oraz jego obowiązkowych obciążeń,
 • Badanie pozostałych elementów sprawozdania finansowego;
 • Opracowanie projektu opinii i raportu,
 • Spotkanie z Zarządem Spółki i omówienie projektu opinii i raportu.
 • rozpoznanie stanu prawnego jednostki,
 • analiza procesów,
 • analiza, identyfikacja i ocena ryzyka,
 • identyfikację przyjętych zasad rachunkowości i organizacji kontroli wewnętrznej,
 • wstępną ocenę sytuacji majątkowo-finansowej jednostki,
 • badanie bilansu otwarcia,
 • zdarzenia po dacie bilansu za rok poprzedni,
 • obserwację spisu z natury składników majątkowych,
 • przychody i koszty,
 • analizę należności i zobowiązań – wstępna ocena.

2.Badanie wszystkich pozycji aktywów i pasywów, w szczególności zmierzające do potwierdzenia następujących stwierdzeń:

 • istnienia na dzień bilansowy wykazanych w sprawozdaniu finansowym aktywów i pasywów, w tym także zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych,
 • sprawowania kontroli aktywów, względnie obowiązku zaspokojenia zobowiązań na dzień bilansowy,
 • wystąpienia w badanym okresie operacji gospodarczych wykazanych w sprawozdaniu finansowym,
 • kompletności ujęcia aktywów, pasywów, operacji gospodarczych oraz innych ujawnianych informacji dotyczących okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
 • prawidłowości wyceny aktywów i pasywów,
 • ujęcia operacji gospodarczych w prawidłowej kwocie i poprawnego przypisania wynikających z nich przychodów, zysków oraz kosztów do okresu którego dotyczą,
 • prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego poszczególnych sald aktywów i pasywów, przychodów i kosztów.

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami: biuro@bufiks.pl2. Audyt OZE

ULGA ENERGETYCZNA DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH W USTAWIE O OZE

Od 01.01.2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady systemu wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii określone w ustawie o odnawialnych źródłach energii (w skrócie: OZE). Mechanizm wsparcia nakłada na uczestników rynku energii obowiązek nabywania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, jak również obowiązek uiszczania opłaty OZE.

Odbiorca przemysłowy

 • realizujący obowiązek nabywania i przedstawiania do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, jak również obowiązek uiszczania opłaty OZE oraz
 • wykonujący działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD, określonymi w art. 52 ust. 6 ustawy o OZE;
 • zużywający nie mniej niż 100 GWh w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji powyższego obowiązku.

może skorzystać z preferencyjnych zasad określania wolumenu energii elektrycznej stanowiącego podstawę do obliczenia zakresu obowiązku nabycia i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia oraz wysokości opłaty OZE (zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 96 ust. 2 ustawy o OZE).

W celu uzyskania niniejszej ulgi energetycznej odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:

 1. wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami PKD,
 2. ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej,
 3. wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
 4. ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE

– wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Termin złożenia Prezesowi URE oświadczenia przez odbiorcę przemysłowego dla realizacji obowiązku odbiorców przemysłowych w 2018 r. upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

NASZA OFERTA

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom składamy ofertę na ocenę prawidłowości wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Termin wykonania usługi poświadczającej, tj. oceny prawidłowości wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, wraz z wydaniem opinii biegłego rewidenta: do 5 dni roboczych od zawarcia umowy/otrzymania zlecenia oraz udostępnienia wymaganych danych i informacji.

Kluczowy biegły rewident wykonujący usługę poświadczającą prawidłowość wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej posiada doświadczenie w tym zakresie w poniższych podmiotach:

 • Grupa Azoty S.A.
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • ZM Silesia S. A.